ยินดีต้อนรับเข้าสู่ webblog ครูตอย ครับ!!

toy

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552

powerpoint

qq

Car

Car
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ยินดีต้อนรับเข้าสู่webblogครับ

เพื่อนของฉัน.... 
อยู่ตรงนั้นสบายดีไหม... 
เมื่อขอบฟ้ากว้างเราห่างไกล... 
เธอจะเป็นอย่างไรบ้างคนดี...

ก็ได้แต่ส่งใจให้... 
มันลอยไปหาเธอทุกที่...  
เชื่อเถอะนะว่าทุกทุกวินาที... 
เธอยังคนมีฉัน.. 
คนนี้อยู่ในใจ...

คิดถึงเธออยู่เสมอ... 
แม้ไม่ได้เจอนานแค่ไหน... 
ความผูกพันธ์..ความหวังดี.. 
ความห่วงใย... 
ยิ่งทวีขึ้นใจไม่จืดจาง

โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ 
รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
****************************************************
คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน

จุดประสงค์
.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
.........1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
.........2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
.........3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา

เนื้อหา
........หน่วยที่ 1
........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู


........หน่วยที่ 2
........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา


........หน่วยที่ 3
........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น


........หน่วยที่ 4
........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล


........หน่วยที่ 5
........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล